OPEN Woensdag 14u-18u • Zaterdag 10u-18u • Zondag 10u-15u
Vinof • Kerkstraat 32 - 2590 Duffel

🍇🍷 Vinof Wineshop Duffel 🍾

Zin in een bubbeltje of een glaasje wijn? Of op zoek naar dat unieke geschenk voor elke levensgenieter? Dan kan je vanaf nu komen proeven in Duffel, tot snel bij Vinof.
VOORWAARDEN

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden, cookie & privacy policy

De kleine lettertjes, maar zeker niet minder belangrijk.  Lees hier meer over al onze voorwaarden en aarzel zeker niet om ons te contacteren indien je ergens vragen bij hebt.
Art.1 – Identiteit van de ondernemer
De eigenaar (onderneming) van Vinof is: Alvoorde (Comm.V) Bruno Van de Voorde, ondernemingsnummer BE 0682.665.412, met vestiging te Guido Gezellelaan 21 - 2570 Duffel, telefoon +32 (0)493 / 21 84 13 – bruno@vinof.be – www.vinof.be)

Art. 2 – Algemene bepalingen
Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelingsbekwaam is en met Vinof - Bruno Van de Voorde in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Aanbod of producten: de online verkoop van bepaalde goederen via de site door de ondernemer in België
Ondernemer: Vinof, de rechtspersoon die producten rechtstreeks, ter plaatse en vanop afstand (o.a. via webshop) aan de consument aanbiedt

Art. 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en koper.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Bij het plaatsen van een bestelling via de website zullen de voorwaarden steeds voor kennisname worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging kan geen aankoop worden verricht.
Naast deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn voor zover deze afzonderlijk en schriftelijk werden overeengekomen. Indien de algemene en aanvullende voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten zullen de aanvullende voorwaarden primeren.

Art. 4 – Aanbod
De aangeboden goederen en prijzen zijn enkel geldig voor leveringen in België. Bestellingen kunnen geweigerd worden in geval van overmacht, menselijke fouten of indien het product uitgeput is. Foto's, teksten, videos en eigenschappen van producten dienen slechts ter illustratie en zijn niet bindend.

Art. 5 – Prijzen, betalen & leveren en levertermijnen of afhalen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt. De totale prijs bestaat uit de prijs van het product, desgevallend vermeerderd met de kosten verbonden aan de levering. De levering gebeurt steeds op kosten en risico van de koper.
De betaling dient te geschieden via bancaire overschrijving met de mededelingen zoals vereist op de factuur, dan wel via het Mollie betalingsplatform op de website (Belfius Direct Net, KBC, Bankcontact, Visa, Mastercard...).  Kaartgegevens worden nooit door de ondernemen bewaarde en worden uitsluitend en tijdelijk gebruikt door het betaalplatform Mollie, die op een uiterst veilige manier als derde partij betalingen ontvangt en na goedkeuring doorstort naar de ondernemer. Eventuele kosten verbonden aan de betaling worden tijdens het afrekenproces vermeldt en zijn voor rekening van de koper.
Indien gekozen voor bancaire overschrijving dient deze betaling door de Ondernemer te worden ontvangen binnen de 3 werkdagen na datum van bestelling. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om, na deze termijn, de bestelde goederen opnieuw aan te bieden. Tot op het ogenblik van de betaling blijven de verkochte producten exclusief eigendom van de Ondernemer.

De bestelde goederen en paketten worden steeds zorgvuldig verpakt en verzonden met een koerier zoals bPost, DHL, UPS of DPD.  Tijdens het bestelproces kan gekozen worden voor levering op het facturatieadres of op een ander adres naar keuze, in België. Na verzending ontvangt de koper van de ondernemer naast het factuur ook een tracking nummer (indien beschikbaar) om de zending naar eigen wens op te volgen. 

In principe worden al onze producten binnen de 48u thuis afgeleverd.  In geval van een uitzondering, waarbij er een langere levertermijn van toepassing is, zal de klant hierover geïnformeerd worden. Bij een uitzonderlijk lange levertermijn is het mogelijk in onderling overleg om als klant van uw aankoop af te zien waarna het aankoopbedrag of voorschot (indien reeds betaald) teruggestort zal worden.

Afhalingen te Duffel of Leerbeek (magazijn) zijn ook mogelijk op afspraak en zonder leveringskosten. Als u voor deze optie kiest, contacteren wij u altijd om een tijdstip af te spreken.

De ondernemer doet zijn uiterste best om alle bestellingen op tijd bij de koper te krijgen, levering zal dan ook steeds binnen een redelijke termijn van enkele werkdagen gebeuren, voor producten die uit voorraad leverbaar zijn.  Bij producten op bestelling wordt de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de geschatte levertermijn. In geval van overmacht (bv. staking of vertraging bij de transporteur), uitputting voorraad of andere uitzonderlijke omstandigheden neemt de ondernemer contact met de koper op en geven we de verschillende opties, met uiteraard ook de mogelijkheid om af te zien van uw bestelling, zonder kosten.

Art. 6 – Contractuele wanprestatie
Indien de koper of de ondernemer op een aan hem of haar toerekenbare manier zijn verplichtingen niet nakomt, zal een contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn begroot op 10 % van de waarde van de aangekochte goederen, met een minimum van 25 euro, zelfs indien er een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst werd gedaan. Tevens zal een rente verschuldigd zijn van 1% per maand tot wanneer de toerekenbare tekortkoming wordt rechtgezet. Worden in het bijzonder als toerekenbare tekortkomingen beschouwd: niet betaling van aangekochte producten, niet afhalen van producten binnen de gestelde termijn etc.

Art. 7 - Herroepingsrecht
De koper heeft bij aankoop van producten via de webshop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Tijdens de bedenktermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken en inspecteren voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de koper de ondernemer op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Daartoe kan de koper:
Gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals bedoeld in artikel VI.49 van het Wetboek van Economisch Recht; Zijn verklaring op een ondubbelzinnige wijze bezorgen aan de ondernemer waarin hij duidelijk aangeeft de overeenkomst te herroepen (e-mail, per post, etc.). Onverwijld, maar in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de koper zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de ondernemer heeft meegedeeld, zendt de koper de goederen terug of overhandigt die aan de ondernemer, tenzij de ondernemer heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De terugzending zal geschieden in overleg met en zonder tegenbericht steeds op kosten van de koper.
De terugbetaling van het volledige orderbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, geschiedt uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, behoudens andersluidend bericht op dezelfde wijze als waarop de aankoopbetaling werd uitgevoerd.
Deze voorwaarden aangaande het herroepingsrecht gelden enkel voor bestelling die vanop afstand (bv. online via de webshop of, per e-mail of per telefoon werden geplaatst.

Art. 8 – Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten zo goed mogelijk voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Art. 9 – Klachtenregeling
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien deze worden geformuleerd binnen de 8 dagen na leveringsdatum. Klachten betreffende de facturatie worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Beide klachten dienen op een duidelijke wijze aan de ondernemer te worden bezorgd (aangetekende brief, mail met ontvangstbevestiging, …)
Klachten van de koper betreffende de condities of de kwaliteit van het product (bv. de wijn op zich of van de kurk) kunnen worden aanvaard indien het betreffende product aan de ondernemer wordt getoond en deze de klacht als gerechtvaardigd beschouwt. Enkel indien de klacht als gegrond wordt beschouwd zal de koper een gelijkaardig product ontvangen indien beschikbaar, indien niet meer beschikbaar wordt het product tegen teruggave vergoed.
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken, door te mailen naar bruno@vinof.be. Indien na indien van een klacht niet tot een overeenkomst gekomen wordt kunnen deze klachten aangaande de werking van de webshop en de eraan verbonden voorwaarden ook steeds worden voorgelegd aan: De Belgische Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be) of het Europese Online Dispute Resolution-Platform (ec.europa.eu/odr)

Art. 9 – Privacy en cookies
De ondernemer zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en zal ten alle tijden de persoonlijke informatie die de koper verschaft vertrouwelijk behandelen. De persoonsgegevens worden door de ondernemer verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling/aankoop en om nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de koper niet wil dat zijn gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via bruno@vinof.be. Via dat adres kan de koper ook altijd vragen welke gegevens worden verwerkt en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als de koper het niet eens is met de manier waarop de gegevens worden verwerkt, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer de koper www.vinof.be bezoekt, zullen zowel de ondernemer als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat de koper niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in het winkelmandje zit, welk product als laatste werd bekeken en welke pagina’s werden bezocht. De cookies die de ondernemer inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Indien de koper desondanks het gebruik van cookies niet wenst, kan hij de ontvangst blokkeren in de toolbar of instellingen van zijn eigen browser. Indien de koper cookies weigert of verwijdert, kan deze mogelijks niet alle mogelijkheden van www.vinof.be gebruiken.

De ondernemer zal ten allen tijde, en in alle mate van het mogelijke, alle persoonsgegevens beschermen. Persoonsgegevens kunnen ontvangen en verwerkt worden door het invullen van het contactformulier, contact op te nemen via Facebook messenger chat of andere sociale media, een bericht te sturen via e-mail of per telefoon, producten aan te kopen via de webshop, in te schrijven voor onze nieuwsbrief of door gegevens persoonlijke na te laten bij een (informatief) bezoek en/of ophaling van een product.  De ondernemer maakt gebruik van, maar dit is niet gelimiteerd tot, software als Facebook (sociale media), Wordpress (website cms) en Mailchimp (e-mailing) om de koper op de beste manier van informatie te voorzien én uptodate te houden van alle productinformatie en promoties. De ondernemer werkt ook met derde partijen die na het afsluiten van een gegevensverwerkingsovereenkomst ook tijdelijk toegang kan krijgen tot ontvangen persoonsgegevens, met als enige doel Vinof te promoten en/of de huidige en toekomstige verkoopervaring verder te optimaliseren.

Art. 10 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
Ieder geschil naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van de onder gelding van deze voorwaarden gesloten overeenkomst zal kunnen voorgelegd worden aan de in artikel 9 toegelichte ombudsdiensten. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de regels van het Belgische recht en de rechtbanken van de zetel van de ondernemer zijn exclusief bevoegd om geschillen te behartigen.

Art. 11 - Eigendomsrecht van marketing materialen
Niets uit de publicaties (online en offline) van de ondernemer mag overgenomen of gedupliceerd worden door de koper of derden, zonder schriftelijke overeenkomst met de ondernemer. De geplaatste content is eigendom, hetzij tijdelijk of permanent, van de ondernemer en/of zijn derde partijen waar een samenwerking mee is.

Art. 12 – Wijziging van deze voorwaarden
De ondernemer heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen, op elk moment, om conform de wetgeving en bedrijfsstrategie aanpassingen aan te brengen.  Door deze website te bezoeken verklaard de koper akkoord te gaan met de meest recente voorwaarden.